e-mail: info@lc-jazykovaskola.cz    tel.: +420 603 185 497
Úvodní stránka | Studium jazyků v zahraniční | O nás | Kontakt
 

Obchodní podmínky

Obecné údaje:                                                                               

Vyučovací hodina: 45 minut
Počet týdnů v pololetí: 17
Počet týdnů za školní rok 2016/2017: 34

První pololetí: 19. 9. 2016  - 29. 1. 2017

Druhé pololetí: 30. 1. - 4. 6. 2017

*Ve dnech státních svátků bude výuka nahrazena v náhradním termínu.

 

 

Platební podmínky:           

Kurzovné je splatné za dané pololetí při přihlášení do kurzu. Kurzovné na II. pololetí je nutné uhradit do

27. 1. 2017. Každý účastník kurzu je povinen uhradit kurzovné v plné výši.  Způsob platby:

-       bankovním převodem

-       platba hotově v kanceláři školy

Storno podmínky:

Při stornování přihlášky ze strany klienta bude vyžadován storno poplatek dle následujících podmínek. Při stornování přihlášky:

-       více než 31dní před začátkem kurzu……..350 Kč (manipulační poplatek)

-       méně než 31dní před začátkem kurzu ….30% z částky kurzovného

-       3týdny před začátkem kurzu………50% z částky kurzovného

-       2týdny před začátkem kurzu………70% z částky kurzovného

-       po zahájení kurzu …………………….100% z částky kurzovného

Storno je možné oznámit osobně v kanceláři školy, písemně nebo e-mailem. Na vyplacení zůstatku uhrazené částky po odečtení manipulačního poplatku nebo storno poplatku si agentura vyhrazuje 30 kalendářních dnů od stornování přihlášky. Zůstatek bude zaslán na Vámi uvedený bankovní účet.

Při zrušení kurzu ze strany jazykové školy před zahájením kurzu se jazyková škola zaručuje vrátit uhrazené kurzovné v plné výši. Oznámení o storno daného kurzu bude klientovi oznámeno telefonicky, e-mailem, písemně nebo osobně. Při zrušení kurzu ze strany jazykové školy v průběhu výuky se jazyková škola zaručuje vrátit adekvátní část kurzovného za neodučené hodiny. Oznámení o storno daného kurzu bude klientovi oznámeno telefonicky, e-mailem, písemně nebo osobně.

Jazyková škola si vyhrazuje právo zrušit místo klienta v kurzu ze závažných důvodů (v případě, že bude klient pod vlivem alkoholu, drog, či v případě jeho agresivního chování) a to bez nároku na finanční kompenzaci.

Jazyková škola si vyhrazuje právo zrušit výukový blok 1 hodinu před jeho zahájením s tím, že se zaručuje klientovi tento blok nahradit v jiném termínu.

V případě, že se klient na výuku dostaví zjevně nemocný, má lektor právo klienta z dané hodiny vykázat. Klientovi tím zaniká nárok na náhradu či finanční kompenzaci daného bloku.

Klient má po dohodě nárok na změnu lektora a změnu času výuky. V případě závažných důvodů si jazyková škola vyhrazuje právo na změnu lektora a změnu času výuky (trvalou či dočasnou) v průběhu kurzu.

Jazyková škola nezodpovídá za majetek klienta a újmy na zdraví v průběhu kurzu. Za klienty dětských kurzů zodpovídá po celou dobu výukového bloku lektor.

Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely dobrovolně, že smlouva je vyjádřením jejich svobodné vůle, že uvedené informace jsou pravdivé a není podepisována pod nátlakem nebo za nevýhodných podmínek. Klient souhlasí se smluvními podmínkami LC-jazykové školy a se zpracováním osobních údajů pro potřeby LC-jazykové školy dle zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších změn a doplňků. V případě, stane-li se dlužníkem LC-jazykové školy, souhlasí s uveřejněním na veřejné listině dlužníků.

 

Naši zákazníci
close